Klas - volwassen - business

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de Opleidingscentrum GO°-website. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Auteursrecht

De website Opleidingscentrum GO° en  subdomeinen zijn eigendom van de Opleidingscentrum GO°. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Opleidingscentrum GO° of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingscentrum GO° worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Merken

Alle merken op deze website zijn eigendom van Opleidingscentrum GO° of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingscentrum GO°is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Hyperlinks en software

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Opleidingscentrum GO°. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Opleidingscentrum GO° worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Opleidingscentrum GO° is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Opleidingscentrum GO° van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Software

Alle software die van deze website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Aeres /Opleidingscentrum GO° of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Voor Software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Discussiegroepen en fora

In geval van deelname aan discussiegroepen en fora is het onder meer niet toegestaan om: anderen te beledigen, te bedreigen dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden anderen te beperken in of verhinderen tot het gebruik en het gemak van de discussiegroepen en fora onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongeschikte informatie openbaar te maken informatie up te loaden of te posten waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of schade wordt of kan worden toegebracht aan computers van anderen informatie te downloaden die door een andere gebruiker openbaar is gemaakt en waarvan redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld dat deze inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden goederen te verkopen of te adverteren voor commerciële doeleinden. 

Opleidingscentrum GO° behoudt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot een discussiegroep of forum op welk moment dan ook te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden. De discussiegroepen en fora staan niet onder toezicht van Opleidingscentrum GO°. Opleidingscentrum GO° heeft dan ook geen controle over en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie in en van de discussiegroepen en fora. Opleidingscentrum GO° behoudt zich het recht voor informatie die door gebruikers op haar website wordt openbaar gemaakt te wijzigen, verwijderen, te bewerken, alsmede aan derden ter beschikking te stellen indien zulks is vereist ter voldoening aan wet- en regelgeving. Opleidingscentrum GO° is gerechtigd de informatie die door gebruikers via haar website openbaar wordt gemaakt vrijelijk en zonder beperking te (laten) gebruiken. Dit onbeperkte gebruiksrecht sterkt zich mede uit tot informatie die op enigerlei wijze beschermd is door rechten van intellectuele eigendom.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van Opleidingscentrum GO° en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Opleidingscentrum GO° kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Opleidingscentrum GO° levert de informatie zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Aansprakelijkheid, toegang en wijzigingen van deze voorwaarden en bepalingen

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Opleidingscentrum GO°  niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van Opleidingscentrum GO°. Een en ander laat onverlet dat Opleidingscentrum GO°  in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Opleidingscentrum GO°.

Toegang

Opleidingscentrum GO°behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Opleidingscentrum GO° behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: