Klas - volwassen - business

Bedrijfsopleidingsplan

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
Maatwerk

Het maken van een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) is essentieel om ervoor te zorgen dat het opleidingsniveau van uw medewerkers toereikend is en blijft. In een BOP worden de strategische doelstellingen van uw organisatie vertaald naar functiegerichte en ontwikkelingsgerichte opleidingen en trainingen. Daarmee is een BOP ook een systematisch planningsinstrument dat u in staat stelt de voortgang van de benodigde opleidingen te bewaken.

Waar is een bedrijfsplan goed voor?

Het bedrijfsopleidingsplan is een goed instrument om:

 • belangrijke externe ontwikkelingen voor uw organisatie in beeld te brengen en de
 • consequenties hiervan voor het functioneren van uw organisatie;
 • opleiden te koppelen aan het gericht verbeteren van afdelings- en persoonlijke
 • resultaten;
 • een bijdrage te leveren aan de motivatie van medewerkers;
 • de samenwerking en de kwaliteit van het productieproces te verbeteren;
 • er bedrijfsbreed helder over te communiceren.

Het bedrijfsopleidingsplan is gebaseerd op reële trainingsbehoeften en -vragen van de
werknemers.

 • In overleg met de accountmanager
 • N.v.t.
 • Bedrijven
 • N.v.t.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsopleidingsplan?

 • Bedrijfsontwikkelingen worden structureel vertaald in de benodigde opleidingen en
 • trainingen voor de medewerkers.
 • Door gerichter opleiden meer rendement.
 • De motivatie bij de werknemers voor trainingen is groter door eigen inbreng bij het BOP.
 • Jaarlijks is het scholingsbudget gerichter te begroten en in te zetten.
 • Het BOP ondersteunt het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering.

Wat is de inhoud van de bedrijfsopleidingsplan?

Elke BOP bevat minimaal de volgende onderdelen:

1. Ontwikkeling van het bedrijf (geschiedenis, huidige situatie, toekomstplannen, visie, missie, doelgroepen en markten).
2. Organogram van het bedrijf.
3. SWOT analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen).
4. Analyse van het personeel in relatie tot de ontwikkeling van het bedrijf.
5. Individueel en collectief opleidingsplan van de medewerkers voor de periode waar het BOP voor gemaakt is.
6. Benodigde investeringen per jaar in tijd en begroot budget.
7. Conclusies en aanbevelingen.

Wat zijn de specificaties van het bedrijfsopleidingsplan?

Er zijn een drietal vormen van bedrijfsopleidingsplannen te onderscheiden:

a. Operationeel BOP: bevat een beperkte analyse van het bedrijf met als resultaat een lijst van trainingen voor de werknemers voor de in het BOP aangegeven periode.
b. Functioneel BOP: omvat een veel uitgebreidere analyse van het bedrijf met als resultaat functieprofielen en een lijst van trainingen voor de werknemers voor de aangegeven periode.
c. Strategisch BOP: is het meest uitgebreide BOP waarin de strategie van het bedrijf wordt meegenomen.

Bij het ontwikkelen van het BOP wordt door het bedrijf gekozen voor een van de drie bovenstaande mogelijkheden. Vaak wordt in eerste instantie gekozen voor een
operationeel BOP.

Bij het tot stand komen van uw BOP hanteert Opleidingscentrum GOo de volgende stappen:

1. Eerste contact tussen verantwoordelijke van het bedrijf en accountmanager van Opleidingscentrum GOo. In dit gesprek vindt een globale inventarisatie van de behoeftes plaats. De accountmanager licht in een intakegesprek het intakeformulier toe, met het verzoek dit formulier in te vullen.
2. Intakegesprek van ca. 1,5 uur door de accountmanager op basis van het ingevulde intakeformulier.
3. Opleidingscentrum GOo maakt op basis van de verzamelde informatie het concept BOP.
4. De verantwoordelijke van het bedrijf reageert op het concept BOP, Opleidingscentrum GOo maakt dan de eindversie.
5. Vaststellen van de definitieve BOP.
6. Implementatie BOP.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: